วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖

รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกฎกระทรวงจำนวน ๒ ฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยได้ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ คือ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๕) ซึ่งระบุว่า การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน คือ "นักเรียนชาย ไว้ผมยาว โดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน ๕ เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนัง หรือไว้หนวดหรือเครา นักเรียนหญิง ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาต ให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย.."


ต่อมามีการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่มเติมจนเป็น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๘) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งระบุว่า การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน คือ "นักเรียนชาย ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผมหรือไว้หนวด ไว้เครา นักเรียนหญิง ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย..
ดังนั้น หากตีความตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๑๕ นักเรียนชายจะต้องไว้ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน แต่กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๑๘ เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงไว้ ไม่ต้องเกรียนผมด้านข้างหรือด้านหลัง ซึ่งในทางปฏิบัติโรงเรียนยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๑๕ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎกระทรวงฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้
ส่วนทรงผมของนักเรียนหญิงนั้น กฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้ แต่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเช่นกันที่จะให้ทรงผมนักเรียนหญิงของแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกันไปตามดุลยพินิจของทางโรงเรียน เมื่อกฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมยาวได้ นักเรียนหญิงของทุกโรงเรียนก็ควรอยู่บนแนวปฏิบัติเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะให้ ศธ.ทำข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง เช่น หากไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย จากนั้นทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน โดยอนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวเลยต้นคอได้แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทรงผมนักเรียน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) จัดทำหนังสือเวียน เพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทุกแห่ง เพื่อกำชับว่าในเรื่องของทรงผมนักเรียนนั้น ต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้

แหล่งที่มา
นวรัตน์ รามสูต บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/01/2556
วิจารณ์ข่าว
เห็นด้วยกับการที่กระทรวงศึกษาพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษา  เนื่องจากบางคนอยากจะไว้ผมยาว เพราะผมบางคนมีลักษณะที่หยักโศก หรือชี้ฟู ถ้าไว้ผมสั้นจะดูไม่เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น